Xenization

Quest exhibition of ID:I Galleri – Xenization

Weronika Bela & Ivar Hagren, Beatrice Hansson, Dan Lageryd, Alexander Mood, Anna Ridderstad, Johanna Schartau, Isak Sundström, Snežana Vučetić Bohm and Johan Wiking


This exhibition shows works of art of ten artists representing ID:I Galleri from Stockholm, Sweden. Shown are paintings, drawings, photography , prints and textile works gathered around the word and theme “Xenization”. 
Xenization
1. (Linguistics) The borrowing and integration of foreign linguistic elements into a language.
2. (Biology) The process of integrating an organism into an environment containing other types of organisms.
3. The act of spending time in a foreign culture. 
Source: Urban dictionary
Exhibitor and member of ID:I Galleri Weronika Bela tells about the exhibition: 
Me and Ivar Hagren are among 4 new artists at the ID:I Galleri in Stockholm, and are happy to be representing ID:I during the exhibition here in Tampere. This exhibition is the first international project I am involved in since the pandemic started. Traveling and exhibiting outside of Stockholm has been very normal to me, but now feels exciting and somewhat strange. Fellow exhibiting artist Isak Sundström suggested the title ”Xenization” and when I read the definition it put the finger on my emotions. I think we have been forced to keep things local for such a long time now, that even a neighboring country feels exotic and foreign. Suddenly borders between countries seem more tangible and very real.
The biological definition of the word Xenization is easily appropriated to the works of art, being exhibited in Tampere, where we are guests in a foreign art scene. During the pandemic we have become more familiar with biological nomenclature, such as flock immunity, contact tracing, asymptomatic; many words from the biological field have become part of our vocabulary.
ID:I Galleri is an artist run gallery that started in 2002. The gallery is run collectively by 27 professional artists, each with their own artistic approach, united by the idea that they are not primarily running a commercial gallery but first and foremost they constitute an artist run, experimental gallery space.

Konstitutionen

 

Alexander Mood

Konstitutionen

6/3-22/3

Vernissage 6/3 kl 17-20

Öppettider Tor-Fre 12-17 Lör-Sön 12-16

Med ”Konstitutionen” menas det yttre och det inre system, den uppsättning av regler och förutsättningar, som skapar en (skenbart sammanhängande) identitet. En människas. En nations. Ett påhittat rikes.

Utställningen består av en rad verk som å ena sidan behandlar det rike som konstnären Alexander Moods pappa Lars Karngård under hela sitt liv arbetade på att bygga upp som en (imaginärt) fungerande stat. Ett sorts kungarike där den enväldige härskaren kallades lar och som Lars, som också han var konstnär, utformat in i minsta detalj. I ett konkret bearbetande av den konstitution som Lars lämnade efter sig försöker Alexander Mood att axla rollen som kungariket Romas ende legitima tronföljare.

Å den andra handlar det om en pappa som försvann bort i sin fantasi, som hellre vistades i sitt eget land försvarat av låtsassoldater i målad plats, än med sin levande son.

Inget präglar så som tomrummet, frånvaron. Måste ännu fler soldater målas för att fylla upp det? Ännu en låtsasvärld byggas?

Verken i utställningen ”Konstitutionen” består av text, bild och objekt skapade i enskildhet och i samarbete med andra vars professioner hjälpt till att bända upp en långvarig låsning kring en frånvarande faders slutgiltiga svek: att han dog. Och lämnade en hel obegriplig värld i sonens händer. Porträttfotografen Thron Ullberg har tagit ett porträtt värdig en regent. Statsvetaren Zelal Bal har genomlyst grundlagen och pekat ut problemen med att omvandla ett konungarike till en modern demokrati. Får man ens så besudla en ärvd titel?

Fredagen den 13 kommer Joonas Jokiranta kungen av Finland att göra en gästperformance i kl 17.

The Constitution
 ”The Constitution” is meant as the external and internal system, the set of rules and conditions, which creates an (apparently coherent) identity.A person’s.A nation’s.An Invented Kingdom.
 
The exhibition consists of a series of works which, on the one hand, deal with the kingdom that the artist Alexander Mood’s father Lars Karngård worked on throughout his life to build up as an (imaginary) functioning state. A kind of kingdom where the monarchical ruler was called (lar) and which Lars, who also was an artist, designed in intricate detail.
 
Through interpreting the constitution that Lars left behind, Alexander Mood attempts to assume the role of the Kingdom of Rome’s only legitimate successor.
 
On the other hand, the works reveal a father who disappeared into his imagination, who was better off living in his own imagined country defended by make-believe soldiers in a painted place, than with his living son.
 
Nothing incuses like the void, the absence. Do even more soldiers need to be painted to fill the emptiness? Yet another pretend world constructed?
 
The works in the exhibition ”Konstituionen” consist of text, image and objects created in isolation and in collaboration with others whose professions helped to pry open a long-term lock around an absent father’s final betrayal: that he died.
And left a whole incomprehensible world in the son’s hands.Portrait photographer Thron Ullberg has taken a portrait worthy of a regent.The political scientist Zelal Bal has read through the Constitution and pointed out the problems of transforming a kingdom into a modern democracy.Can one even defile an inherited title in this way?